می گویند: هر دانه ی برفی را فرشته ای ست

گمارده

تا برگیردش و در جای معین رهایش کند!

بی شک

فرشته ی من حواس نداشت؛

آنگاه که محو تو بود ؛در آتشم انداخت...!