من کرمهای کوچک قبرم را با مهربانی سيراب می کنم

خوشمزه نيستم؛

ولی قول داده ام آنقدر دوستشان داشته باشم

که مرا عاشقانه نابود کنند...........................!