به الهام:

پتروسهای کوچک اينجا ؛

زير پاهای هرکول لگد می شوند.

آنهاحق ندارند به زخمهای مغرور او بينديشند؛

شايد

ولی چه خالی بی پايانی!!!!