به نغمه:

 

چیزی نمی توانم بنویسم

ذهنم آنقدر مشغول توست، که هر بار خودکار را بر می دارم، بوق اشغال میزند

حالا گوشی را قطع کن؛

باید تا قبل از ساعت 9 مرا بیرون درب بگذاری!!!

 

اين هم هديه ای که قول داده بودم!!!

تولدت مبارک...