خانه ام  را بسيار زيبا ساخته اند

آنقدرزيبا که

سرتاسر ديوارهايش شيشه ايست

و بسيار امن!!!  

آنقدرامن

که پنجره های چوبی اش پرده دارد(-؟-)