اين روزها ديگر، دقدقه (دغدغه)ماموران محيط زيست طبيعت نيست

آنها تمام جراحان پلاستيک را جمع کرده اند

تا

نسل خنده های بشری ،منقرض نشود!!!