زندگی را می شود در کاغذی نوشت

                                                 و پاک کرد