آقااجازه؟

زورگفتن بده؟

بله پسرم خيلی بده -حالابگوببنم :ماازانقلاب چه درسهائی آموختيم؟؟؟؟