ما مجبور آمده ايم.....مجبور می رويم.....ولی مجبور نيستيم!