لیزمی خوری در،دستهام

دردست،

          حا...لیت که نمی شود:

در،دستهات

لیزانده ای مرا

تا...این جا...دست بردار

عادت می کند

                 ازکوه

لیز می خورد،دستهام

زیرزبان درّه های تو

تا...

سرد

     شد خواهد

                 دستهامت.