اسطوره های محال

محال های خیال

می خواهد  سر... د  بکوبد

                                  از  مغز استخوان

تا؛ منطق من... ها... تم !

ارسطوره ها

نفس های سرکش افسارتان

                                        به پوزه های من

                                                              سر می کشند.

... خیال های شوم - که پایانی نمی شناسند

واقعیت تو را

که هنوز

محال می کند خیال محال را.      

..........

..........

مرگانه های عاشقانه

مرگانه های... که

تو بهتر می دانی

هنوز فرق ها را نمی فهمد

من :

فرق اسطوره را با ارسطو

ارسطو را با افلاطون

افلاطون را با افسار

افسار را با افکار

افکار را با محال

محال را با... تو!!!