به این کار ها چه کار داری ؟

تکه تکه ام کن .

قانون را من نوشته ام

تکه تکه اش می کنم !