سلام

امروز زادروزم  بود گفتم برای رفع کتی هم که شده آپ کنم:

شادی من کدام است...اگر تمام دست ها

حتی دست های ناپاک...بتوانند آلوده اش کنند ... ! 

         «این راند»