جهان

 تصویر ناخوشایندی ست

از دید پنجره ی یک خانه ی متروک

سعیده طبیعت پور

 

 

پ.ن: بابا امسال عید داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ....................................................................................................

نقش های این فرش

بیش از آن دورند

که

یادآور

دست های تو

گام های من

رقص های من

تار های تو

گام های من

دست های تو

 بیش از آن دورند

که

یادآور

نقش های این فرش !