بعضی وقتها اصلآ مهم نيست بنويسی !

برای همينم نوشتن به داد خستگی های بی دليل تو.......

بيا ؛

ميخوام زير مدادت قايم بشم تا بهتر بنويسی!

حالا فهميدی چرا.......؟