سلام

دنیایی داریم ها

مانده ام از ما انسان ها

از ما آدم های مدعی که خود نیز یکی از آنهایم

آنقدر به فکر نوک بینی مان یا آینده دلخواه خودمانیم که براحتی همدیگر را نادیده می گیریم

هیچ کداممان ظرفیت قدرت را نداریم

واقعا نداریم ها

فرقی نمی کند در چه سطحی باشد یا گند میزنیم به خودمان و دیگران یا...

یا ندارد دیگر گند میزنیم دیگر

چهار تا آدم نرمال هم اگر باشند با این کارها انها را هم خراب میکنیم تا خیال خودمان را راحت کنیم که اگر این باصطلاح استثنا هم به قدرت برسد همان کار را خواهد کرد که ما

بگذریم

امیدوارم خدا به ما رحمی کند از شر این دینداران دین ساز!!و بی دینان ..

دوستی میگفت باید نسل ایرانی را یکجا نابود کرد و از نو ساخت

من اما بنظرم انسان باید از نو ساخته شود

انسانی نو با خدا و نا خدایی نو تر

از آنچه امروز می پندارد

یا علی(ع)

علی ای نو تر از آنچه می پنداریم.