سلام

هواشناسی ميگه امروزبارونيه

بايدبرم؛تادوباره دروغ نگفتم.....

توکه نمی ترسی؛هان؟

ديدی بارون گرفت!؟