چشــمان ناچـــار

@@@@@@@@@@@@@@_______________@@@@@@@@@@@@@@

فرش های این خانه

کتاب ها را بین خودامان شب/نامه ها را                      در پیرهن ها و رنگ ها را.. تقسیم کردیم خیابان ها را، و میعادگاه مان،اتاقی کوچک                                      اندازه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 35 بازدید
تیر 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
2 پست
خانه
2 پست
فرش
1 پست
شب_نامه
1 پست
میعادگاه
1 پست
سال
1 پست
سال_نو
1 پست
دوست
1 پست
تورم
1 پست
شرکت
1 پست
عاشقم
1 پست
فراموش
1 پست
بغض
1 پست
اسدالله
1 پست
می_ترکم
1 پست
بهار
1 پست
ندا
1 پست
سبز
1 پست
تابستان
1 پست
فریاد
1 پست
اخوان
1 پست
درد
1 پست
نقد
1 پست
شاملو
1 پست
بنفشه
1 پست
نازلی
1 پست
فروغ
1 پست
طوفان
1 پست
سیب_بنفش
1 پست
دختره
1 پست
زانوهاش
1 پست
خواب
1 پست
بازی
1 پست
دختر
1 پست
عروسک
1 پست
بارون
1 پست
نطفه
1 پست
دردها
1 پست
قهوه
1 پست
خـــــون
1 پست
آدم
1 پست
جهنم
1 پست
هوا
1 پست
تصویر
1 پست
جهان
1 پست
طبیعت
1 پست
برف
1 پست
فرشته
1 پست
آتش
1 پست
حواس
1 پست
نقاشی
1 پست
تابلو
1 پست
ماری
1 پست
رنگ_ها
1 پست