قدم تا قدم،كشيده ميشود

بشر

    به دنبالت

چونان سايه،كه از فرق تا منتهااليه تأثير قامتت

توپيش مي روي و

سنگ

     مي خوري

حتي اخم نمي كني

تا پيشاني شكسته ات

دهان باز نكند

از پستي اين خلق پاي در دامن گزارده ي تو

كه ظاهر را خوب مي دارند

وآموخته هايت را شمشیري مي كنند برگلوي....

......

تو  پيش مي روي و

داري سعي مي كني

شايد اين شياطين خرقه  پوش،سايه ات نشوند....

/>


قدم تا قدم،كشيده ميشود

خدا

     به دنبالت

چونان صورتي ،كه از فرق تا......

توپيش مي روي و

معصومانه ترين داشته ها را به قربان گاه مي بري

تا صبررا به تنگ مي آوري از

ايوب ماني ات..

/>


قدم تا قدم،كشيده ميشود

شيطان

     به دنبالت

چونان خوني ،كه از فرق....

                                  اي نمي كند

 سنگ هاي او كه تمام نمي شود

ومهرباني تو

حالا هي رد شو

وپيشاني هاي شكسته ات را جا بگذار

درافغانستان ،درعراق ،درلبنان

......

پاسخ كه روشن است

اما

براي بخشش تو

فرقي مي كند

Mohammad mahdi yarjanli

28/06/85

دانمارك......يا......واتيكان؟!

         

 

................................ 

 

 ..................................

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
مجيد

کجای لاشی؟

مجيد

يورتارام.هارداسان؟