آنقدردروغ گفته ايم:                                                                                         

          دهانمان بوی خدا می.........                                                                   

/ 0 نظر / 19 بازدید