سنجاقکی روی گل نشست

پژمرده شد

تا ...

تکّه ای بال؛برگی از گل

زیر کفش های من

                         هم خوابه شوند!   

/ 0 نظر / 19 بازدید