چيزی نمی توانم بنويسم؛

ذهنم آنقدر مشغول توست که هر بار خودکار را بر ميدارم

بوق اشغال ميزند؛

حالا گوشی را قطع کن :بايد تا قبل از ساعت ۹ مرا بيرون درب بگذاری!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید