اين اولين فوله من است - جسارتم را ببخشيد

      

   پیشکش به مادرم

/>/>بحثه یک سال و دو سالَم نیست این

ماله یک عمره پری جون ، دردام 

پری ، از بودو نبودی نمی گم

پری ، بودآی نبودِ حرفام

هر سِـری اوّله بازیشون می گم

چی می شد پری نبودو دل نبـود

کاش می شـد بدون این خالای خـوب

کُتی مون حَتمی می شد ، حکمی نبود

 ]هه آخه ازکجا بگم ؟ [ 

پری ، دکترآی اینجـا قاضی ان

پری ، مردمم به مردن راضی ان

نگا ، دکترا می گن ،که فکر من

مثه قلبای اونا مریض شده

باید این خونو ببندم تو رگم

می گن این مریضیا مُسری شده

پری من ، حقوق واهی نمی خوام

        

                         این همه لباس ملّی چی چیه؟                         

پری من ، سهم عدالت نمی خوام

وقتی رفتن ، آرزوی پوچـیه!

اینا یک روزی میآن ، با فکراشون

فکرای نـَجِسّـمو پـاک مـی کنـن

واسـه اینـه کـه ، مدیّـونـشـونیم

اونا فکرامونو دَسمال می کنن

منـتظر بـاش ، اومـدم ، نوبتمـه

اون طناب و صندلی مال منه

می دونم رو تنِ دار عروسیته

اوناها گردنته ، این ، حَـلقَـته؟!

خُب دیگه ، آماده ایم برای هم

فکرامون مریض شده ، انگاری هم

صندلی افتـادو پاهام رو هواس

صندلی افتاده ، پاهات رو هواس

پری ما لایق این شهر نبودیم

آخه اینجا مَردا جاشون رو هواس

بحثه یک سال و دو سالَم نیست این

ماله یک عمره پری جون ، دردام

پری ، از بودو نبودی نمی گم

پری ، بودآی نبودِ حرفام ...!

 

 

  

/ 3 نظر / 16 بازدید
آ مثل کلمه

سلام.اول تشکر بابت پياميکه گذاشتين.دوم يه سوال دقيقا متوجه نشدم منظورتون از مخاطب گرايی چيه.سوم نه حرف ناراحت کننده ای نزدين. بازم منتظرتون هستتم.

** بانو **

برای همه گفته هاتون ممنون . اگه ناراحت شديد ببخشيد! . . .