از عمر اين سپيد ۳-۴ ماه می گذره

خوشحال می شم سبك سنگينش كنيد:

 

كشيده های داغ اين سوزهای سرد

كه می درند ،بكارت دست های سارا را

حالا آه می كشد

                           طاقت اين كبريت های سوخته

[ها] می كند دست هايش را سارا

......................

كشيده های داغ اين سوزهای سرد

كه می درند ،بكارت ناز های بابا را

حالا آه می كشد

                           طاقت اين ران های متفّكر

[ها] می كند دست هايش را سارا

/ 0 نظر / 14 بازدید