ما روانکاوان روانی

زيرلبهای همين سيگار دود خواهيم شد

و تاولهای ماتيکی مان ......................

/ 1 نظر / 16 بازدید
elle

شما فيلسوفان سيگاری آن قدر سيگار می کشيد که ياد تان می رود فيلسوف هم هستيد.. گاهی فکر می کنم فيلسوف شده ايد فقط برای اين که برای سيگار کشيدن هاتان بهانه ی کافی داشته باشيد...