به الهام:

پتروسهای کوچک اينجا ؛

زير پاهای هرکول لگد می شوند.

آنهاحق ندارند به زخمهای مغرور او بينديشند؛

شايد

ولی چه خالی بی پايانی!!!!

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
elle

به من از من جای خالی.. حالا از اول.. هر چه قدر می خواهی لگد کن... به من ز من ... الهام... در سکوت اول به آخر.. سی چه می دانی؟ داد می زند... از هر طرف فقط من می شنوم... پتروس هم مرد... انگشت به دماغ