من کرمهای کوچک قبرم را با مهربانی سيراب می کنم

خوشمزه نيستم؛

ولی قول داده ام آنقدر دوستشان داشته باشم

که مرا عاشقانه نابود کنند...........................!

/ 1 نظر / 4 بازدید
elle

من با همه ی اين تن ام... همشه چيزی کم دارم... چيزی که به درد کسی يا چيزی يا جايی بخورد.. مثلن هر روز صبح انگشت هام را می شمارم شايد شبی يکی مانده باشد پيش تو .. اما هر روز همان قدر پنج انگشت دارم... کسی هم اصلن توجه نمی کند که من حوصله ام از اين همه انگشت مثل هم سر رفته... به هيچ دردی هم نمی خورند...