زن نیمکت ها را خیس میکرد-دستمال می فروخت

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مرد  می ایستــاد - کفش هــایش  را  پاک می کرد!

 

......

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 

تلفن را بـرداشت، دسـت در موهایش چــپاند

 

زن حالا دستمال می فروشد وخیس می شود

 

ومرد مغرورانه

 

قلم خونینش رادر دست می گیرد

 

تا آخرین شعرش را، روی نیمکتهای زنانه ی  دادگاه بنویسد.

 

.......

 


 

تلفن قطع می شود

 

ومرد دو هکتار

 

 پستان دوباره، برای کودکی اش می خرد!

 

 

 

 

 محمدمهدی یارجانلی-پاییز84

 

/ 0 نظر / 15 بازدید